صفحه‌ی 245

*/ سخت‌تر از این نیست که بنویسی و پاک کنی، و بنویسی و پاک کنی و بنویسی و پاک کنی/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۶ ]

صفحه‌ی 244

*/یک‌سری چیزها هست که همیشه عجب آدم را در می‌آورد.../*

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱۳ ]

صفحه‌ی 243

*/برایِ خواننده‌گان: قبل این، یک پست دیگر هست که جفت‌شان نزدیک به هم آمدند، آن را دوست‌تر می‌دارم، این کشک‌ست و بس!/*

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۷ ]

صفحه‌ی 242

نامه‌ی هفت

*/به کسی که قرار بود معشوق باشد، اما عاشق کجاست؟!/*

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]

صفحه‌ی 241

نامه‌ی شش

*/نامه‌ای برای همه‌ی دوستان/*

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)