صفحه‌ی 338 - از درس‌های جلسات روان‌کاوی

که اگر آخرین نخ سیگارت را کسی خواست و دادی، بعدش هوار نکش یک‌دانه سیگار داشتیم، اون‌م از ما گرفت! نگرفت. خودت دادی! باشد که پندگیری میما‌جانا!

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)