صفحه‌ی 276 - !دیناوخ‌یم لوّا هب رخآ زا هک رگا

!

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۴ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)