صفحه‌ی 231


نامه‌ی چهار
*/ به هر که روز تولدش‌ست ام‌روز /*

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۱۷ ]

صفحه‌ی 230

نامه‌ی ســهـ
*/به آن زیبایی که من خفته دیدم‌ش!/*

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۳ ]

صفحه‌ی 229

نامه دو به 

*/ مصطفا /*

ادامه مطلب برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۴ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)