صفحه‌ی 250

*/ازت بدم می‌آد، متنفرم حتا! می‌تونی بفهمی؟!/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۰ ]

صفحه‌ی 249

*/کاشکی، کاشکی، کاشکی/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۵ ]

صفحه‌ی 248

*/یک قانون نانوشته‌ای می‌گوید: چیزی یک‌بار اتفاق بی‌افتد، احتمال دارد باز هم اتفاق بی‌افتد. اما چیزی که دو بار اتفاق بی‌افتد، حتمن بار سوم هم اتفاق می‌افتد. این قانون در مورد عدد هفت چیزی نگفته، کاش می‌گفت/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۵ ]

صفحه‌ی 247

*/ در یک صبح خوب چه چیز حالِ شما را بد می‌کند؟ به نام خدا، یک پست سیاسی که راست می‌گوید!/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۵ ]

صفحه‌ی 246

*/بمیرید، بمیرید، بمیرید/*

برای‌م شعر خواهی خواند؟ [ ۵ ]
گر تو سری، سرک بکش
بایگانی مطالبطراح اصلی قالب: عرفان ویرایش‌ شده برای میمای دوست‌داشتنی :)